نوع تدریس

محمد صادق ثابتی

محمد صادق ثابتی

ریاضیات متوسطه دوم و کنکور رزرو کلاس
هانی رعیت

هانی رعیت

ریاضیات متوسطه اول و دوم رزرو کلاس
محمد واعظی

محمد واعظی

عربی متوسطه دوم و کنکور رزرو کلاس
ابوالفضل عباسی

ابوالفضل عباسی

عربی و ادبیات فارسی ابتدایی و متوسطه رزرو کلاس
مهری عبدی

مهری عبدی

ابتدایی ابتدایی رزرو کلاس
نگار زارع

نگار زارع

ریاضیات متوسطه و کنکور رزرو کلاس
حمید مهاجری

حمید مهاجری

عربی متوسطه و کنکور رزرو کلاس
میلاد نعمتی

میلاد نعمتی

ریاضیات و زبان انگلیسی متوسطه و کنکور رزرو کلاس
مریم فلاح

مریم فلاح

شیمی متوسطه و کنکور رزرو کلاس
آرزو سادات ملک نیا

آرزو سادات ملک نیا

مشاور تحصیلی ابتدایی و متوسطه رزرو کلاس
محمد حسین آدینه

محمد حسین آدینه

شیمی متوسطه دوم و کنکور رزرو کلاس
محمد معلمی

محمد معلمی

ریاضیات متوسطه اول رزرو کلاس
روژینا صلواتی

روژینا صلواتی

ابتدایی و ریاضیات ابتدایی و متوسطه اول رزرو کلاس
امیر حسین عونی

امیر حسین عونی

زبان انگلیسی متوسطه و کنکور رزرو کلاس
مریم مجیدی

مریم مجیدی

شیمی ابتدایی و متوسطه رزرو کلاس
مصطفی بیاتیان

مصطفی بیاتیان

فیزیک و ریاضیات ابتدایی و متوسطه رزرو کلاس
سید توحید اسبقی

سید توحید اسبقی

فیزیک و ریاضیات متوسطه و کنکور رزرو کلاس
راضیه وزیری

راضیه وزیری

ریاضیات متوسطه و کنکور رزرو کلاس
آرمان کوهی

آرمان کوهی

ریاضیات متوسطه و کنکور رزرو کلاس
خدیجه حیدری

خدیجه حیدری

ریاضیات متوسطه و کنکور رزرو کلاس
علی ملازاده

علی ملازاده

عربی متوسطه و کنکور رزرو کلاس
علی خردمند نژاد

علی خردمند نژاد

فیزیک و ریاضیات ابتدایی و متوسطه رزرو کلاس
معصومه کمانکش

معصومه کمانکش

ریاضیات ابتدایی رزرو کلاس
سمیه زارع

سمیه زارع

زبان انگلیسی ابتدایی و متوسطه رزرو کلاس
سید علی میر حسینی

سید علی میر حسینی

زبان انگلیسی ابتدایی و متوسطه رزرو کلاس
فریبا نقدی زاده

فریبا نقدی زاده

ریاضیات متوسطه و کنکور رزرو کلاس
فاطمه فرهنگ مهر

فاطمه فرهنگ مهر

ابتدایی و ادبیات ابتدایی و متوسطه اول رزرو کلاس
فیروزه زبرجدی

فیروزه زبرجدی

ابتدایی و ادبیات ابتدایی و متوسطه رزرو کلاس
آرین کوکبی

آرین کوکبی

علوم و زیست شناسی و معارف متوسطه و کنکور رزرو کلاس
زهرا جمالی

زهرا جمالی

فیزیک و ریاضیات متوسطه و کنکور رزرو کلاس
زهرا رنگین

زهرا رنگین

ابتدایی و ادبیات ابتدایی و متوسطه رزرو کلاس
سمیه غلامرضازاده

سمیه غلامرضازاده

زبان انگلیسی ابتدایی و متوسطه رزرو کلاس
معصومه سادات جلالی

معصومه سادات جلالی

فیزیک و ریاضیات ابتدایی و متوسطه رزرو کلاس
محمد واشقانی فراهانی

محمد واشقانی فراهانی

زبان انگلیسی متوسطه و کنکور رزرو کلاس
مهدی باباپور

مهدی باباپور

زبان انگلیسی ابتدایی و متوسطه رزرو کلاس
فاطمه فروغی فرد

فاطمه فروغی فرد

زبان انگلیسی متوسطه و کنکور رزرو کلاس
سمانه شعبانپور

سمانه شعبانپور

ریاضیات متوسطه و کنکور رزرو کلاس
جعفر فرزانه

جعفر فرزانه

زیست شناسی متوسطه دوم و کنکور رزرو کلاس
نادر صالح اوف

نادر صالح اوف

ریاضیات ابتدایی و متوسطه رزرو کلاس
نرگس میرزایی

نرگس میرزایی

ادبیات متوسطه و کنکور رزرو کلاس
عسل حبیبی

عسل حبیبی

ریاضی و عربی ابتدایی و متوسطه اول رزرو کلاس
پویا دقتی

پویا دقتی

ریاضیات متوسطه و کنکور رزرو کلاس
جواد نعمت الله زاده

جواد نعمت الله زاده

شیمی متوسطه و کنکور رزرو کلاس
آیدا رضایی

آیدا رضایی

ادبیات فارسی و عربی ابتدایی و متوسطه رزرو کلاس
مجید همایی

مجید همایی

عربی متوسطه و کنکور رزرو کلاس
اعظم خورگامی

اعظم خورگامی

فیزیک و ریاضیات متوسطه و کنکور رزرو کلاس
ایمان مجتهدی

ایمان مجتهدی

ابتدایی و ادبیات ابتدایی رزرو کلاس
مریم شهبازی

مریم شهبازی

ابتدایی ابتدایی رزرو کلاس
علیرضا اخوان

علیرضا اخوان

ادبیات متوسطه دوم و کنکور رزرو کلاس
علی بخشیانی

علی بخشیانی

ریاضیات ابتدایی و متوسطه رزرو کلاس